Regulamin zakupu biletów na www.dlawasgramy.pl
§1. Definicje:

Poniższe terminy pisane z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie w niniejszym Regulaminie:
Organizator – oznacza Centrala Tomasz Czulak z siedzibą w Krakowie (30-327), przy ul. Biała Droga 8, NIP 944-154-37-40, REGON 120825667, adres poczty elektronicznej: kontakt@centralamusic.com
Cena – oznacza cenę Biletu elektronicznego umieszczoną w Serwisie. Ceny podane są w złotych polski i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
Konsument – oznacza osobę fizyczną, która jest użytkownikiem Serwisu i dokonuje z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o których mowa w art. 43(1) Kodeksu cywilnego, która jest użytkownikiem Serwisu.
Klient – oznacza Konsumenta i Przedsiębiorcę traktowanych łącznie.
Serwis – oznacza serwis internetowy www.dlawasgramy.pl, za pomocą którego Klient ma prawo nabyć Bilet elektroniczny poza siecią punktów stacjonarnych.
Numer zamówienia – oznacza unikalny numer nadawany przez Serwis przy zamawianiu Biletu elektronicznego.
Bilet elektroniczny – oznacza bilet generowany w systemie informatycznym Serwisu, uprawniający do wstępu na Imprezę po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i regulaminie poszczególnych Imprez. Bilet elektroniczny nie jest dostarczany Klientowi przez Organizatora.
Impreza – oznacza usługę w zakresie rozrywek obejmujących koncerty, festiwale, widowiska muzyczne lub taneczno-muzyczne, itp. Odbywające się online poprzez stronę www.dlawasgramy.pl
Ustawa – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
Kwota należności – jest to kwota, którą Klient powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena Biletu, Opłata serwisowa oraz ewentualny koszt wysyłki fv według opcji wybranej przez Klienta.
Opłata serwisowa – opłata należna z tytułu korzystania przez Klienta z Systemu na stronie Serwisu w wysokości 3% sumy cen zamówionych Biletów.

§2. Zasady ogólne:
  1. Serwis skierowany jest do Konsumentów, którzy chcą dokonać zakupu Biletu elektronicznego za pośrednictwem Internetu na koncerty online organizowane przez Organizatora.

  2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia poniższych warunków technicznych:
   – połączenia z siecią Internet (przewodowego lub bezprzewodowego),
   – przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zawartości Serwisu,
   – włączenie w przeglądarce internetowej plików Cookies.

§3. Zakup Biletu elektronicznego:
  1. Warunkiem dokonania zakupu Biletu elektronicznego jest prawidłowa rejestracja w Serwisie, co oznacza kompletne i poprawne wypełnienie kwestionariusza osobowego i akceptację niniejszego Regulaminu. Przeprowadzenie procedury rejestracji uprawnia do zakupu Biletu elektronicznego. Procedura rejestracji dokonywana jest jednorazowo. Przy rejestracji nadawany jest Klientowi login i hasło, które mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom postronnym. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta (Przedsiębiorcę) osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji. Klienta obciąża obowiązek podania w Serwisie swoich aktualnych danych. Kolejne zakupy mogą być dokonywane w Serwisie z użyciem loginu i hasła.

  2. W celu dokonania zakupu Biletu elektronicznego, Klient dokonuje wyboru formy płatności po zaznaczeniu jednej z wymienionych opcji i naciśnięciu ikony „[kupuję i płacę]” znajdującej się w Serwisie.

6. Wybierając forme płatności „PayPal” lub „tpay” oraz „[kupuję i płacę]”, Klient zostaje przeniesiony na stronę PayPal celem zalogowania się do banku i wykonania przelewu natychmiastowego, przelewu tradycyjnego lub płatności poprzez Blik.

7. Płatności przelewem powinny być dokonywane na rachunek:

mBank S.A.
Rachunek: 96 1140 2004 0000 3602 7753 7554
CENTRALA Tomasz Czulak
ul. Biała Droga 8
30-327 Kraków

Dla zagranicznych przelewów:
SWIFT CODE: BREXPLPWMBK

PL96 1140 2004 0000 3602 7753 7554

8. Na poleceniu przelewu należy wskazać tytuł płatności w następujący sposób: „Numer zamówienia, imię i nazwisko Klienta”.
Uwaga! W przypadku płatności przelewem na konto Organizatora, płatność powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację zamówienia. Nie wyklucza to dokonania nowego zamówienia na zasadach ogólnych.

§4. Odstąpienie od umowy:

1. Organizator informuje, że stosownie do art. 38 pkt 12 Ustawy, Klientowi (w tym Konsumentowi) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu elektronicznego („Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi” – art. 38 pkt 12 Ustawy).

§5. Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator – Centrala Tomasz Czulak. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień w Serwisie i w celu przesyłania informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy zakupu Biletu elektronicznego lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem tej umowy, a w przypadku przesyłania informacji o charakterze reklamowym i handlowym prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§6. Prawa i obowiązki Klientów:

1. Klient zobowiązany jest:
a) korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
b) podać prawdziwe dane osobowe i dane dotyczące płatności,
c) nie wykorzystywać Serwisu w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.

2. Organizator ma prawo odmówić sprzedaży Biletu elektronicznego w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu.

3. Organizator ostrzega, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

4. Publiczne udostępnianie koncertu bez zgody Organizatora jest zabronione.

§7. Reklamacje. Postanowienia końcowe:

1. Konsument może kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@centralamusic.com

2. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@centralamusic.com . W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej sugeruje się dodanie dopisku „Reklamacja”. Dopisek taki nie jest jednak warunkiem rozpoznania reklamacji. Reklamacje mogą być składane niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uzasadniających ich złożenie. Konsument powinien w miarę możliwości dostarczyć Organizatorowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. Organizator powinien rozpoznać reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Konsumenta pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

3. Przedsiębiorcy przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@centralamusic.com . Reklamacje mogą być składane niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uzasadniających ich złożenie. Klient (Przedsiębiorca) powinien w miarę możliwości dostarczyć Organizatorowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. Organizator powinien rozpoznać reklamację nie później niż w terminie 60 dni.

4. Regulaminy poszczególnych Imprez oraz dodatkowe regulaminy zakupu biletów na poszczególne Imprezy są dostępne w Serwisie oraz na stronie Organizatora i mogą zawierać dodatkowe istotne informacje oraz różnice proceduralne. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymienionymi dokumentami przeważające znaczenie ma regulamin Imprezy oraz regulamin zakupu biletów na poszczególne Imprezy.

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach transakcyjnych Serwisu.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronach transakcyjnych Serwisu. Konsumenta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy dokonywaniu zakupu (złożenia zamówienia) Biletu elektronicznego.

Warszawa, dnia 4.04.2020 r.
Organizator

Polityka prywatności